Award
สามเสน บริวเวอรี่ ได้รับโล่รางวัลจากโครงการ CSR-DIW Award 2015
บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด ได้ทำโครงการ CSR วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน จนเป็นที่ไว้วางใจทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ส่งผลให้ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2015


จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558