บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด
สดชื่น สดใส
“สไตล์สิงห์”
เข้าชม
เข้าชม
คลิกเพื่อเข้าชม
ประวัติองค์กร
บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด
 
บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544
โดยอยู่ในเครือของ บ. บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานผลิตเบียร์เดิม นโยบายการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสิงห์
ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้ คือ
โซดาสิงห์ขนาด
400
ซีซี
น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วขนาด
500
ซีซี
น้ำดื่ม PET 3 ขนาด
0.5/0.75/1.5
ลิตร
น้ำดื่มถังขนาด
19
ลิตร
เครื่องดื่ม Sport Drink ซันโว
250
ซีซี
2 รสชาติ Sport Drink Red / Sport Drink Yellow
โดยมีกำลังการผลิตต่อปี 2556 ดังนี้
โซดา 71 ล้านลิตร น้ำดื่มขวดแก้ว 43 ล้านลิตร น้ำดื่ม PET
ทั้ง 3 ขนาด รวม 80 ล้านลิตร น้ำดื่มถัง 12 ล้านลิตร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ B-ing 30 ล้านลิตร และ ปี 2556 กำลังผลิตเครื่องดื่ม Sport Drink ซันโว ออกสู่ท้องตลาดต้นปี 2556
บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด มีการผลิตสินค้ามาเป็นเวลา
กว่า 80 ปี นับได้ว่าเป็นบริษัทฯ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ที่ยังคงมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทของเรา
มีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ทำงานในด้านสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ปัจจุบันนี้เรามีมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 22000: 2005,
HALAL, HAL-Q และ NSF. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอันทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล
เรามีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคเสมอมา อีกทั้งเราสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรสูงขึ้น
ค่า OEE เราทำได้มากว่า 89 % ในปี 2555 และปี 2556 เราตั้งเป้า OEE ที่ 95 %
นับตั้งแต่ บ.สามเสนฯ ได้ก่อตั้งมา เรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านของประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ
ทำให้ บ.สามเสนฯ ของเรายังคงความเข้มแข็งและมั่นคงในวงการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ามาได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
นโยบายบริษัท
ผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล
บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผลิตสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ “ตราสิงห์” เป็นสถานที่ก่อตั้งมากว่า 15 ปี จึงยังคงรักษานโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล
ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต รักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อผู้บริโภคเป็นเป้าหมายสูงสุด อีกทั้งมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน จึงกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการองค์กรไว้เพื่อให้เป็นแนวทางของพนักงานและผู้บริหารองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสืบเนื่อง ยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสำคัญไว้ 5 ด้าน คือ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
กำหนดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน พร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นผู้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เป็นผู้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนียมประเพณี และกฎหมาย มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานเป็นผู้มีความสุขในการทำงาน กล้าหาญในการทำความดี มีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบสำคัญที่ส่งผลไปถึงครอบครัวของพนักงานที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันที่ต้องดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน
ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างรับผิดชอบในระดับภูมิภาค
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
บริษัทฯ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึง คุณภาพของสินค้าและมุ่งเน้นการบริการไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เราสร้างสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนโดยรอบ และไม่สร้างมลภาวะให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญจนถูกร้องเรียน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและให้การสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างจนได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2015
การกำหนด และดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งจะเป็นกำลังสำคัญให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป